Aktuality

Pozvánka

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení zvolávam
 3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Luhyni, ktoré sa uskutoční
dňa  15.03.2013 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Program:
1 Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 3. riadneho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Vystúpenie novozvoleného starostu.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.

                                                                                                  Milan Novák, zástupca starostu
V Luhyni dňa 05.03.2013